Hakkında11 Mayıs 1961’de babasının öğretmen olarak görev yaptığı Kastamonu ili Taşköprü ilçesi Alamakayış Köyü’nde doğdu. Dedeleri Kastamonu ili merkez Budamış / Kumara köyündendir. İlkokulu Kastamonu Akçakese köyünde okudu. 1978’de Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. Tatillerini çiftçilik yapan dedesinin köyünde geçirdi; köy işleriyle meşgul oldu, köy yaşantısını yakından tanıdı. 1982’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisansını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. “Türk Sineması’nda Edebiyattan Yararlanma” adlı bitirme tezini hazırladı. 1985 yılında Ankara’da Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Genel Müdürlüğünde memuriyete başladı. 1987 yılında TRT’nin açtığı yardımcı prodüktörlük sınavını kazandı. Ankara Televizyonu Müzik Eğlence Programları Müdürlüğü’nde, Televizyon Dairesi Yurt Dışı Yayınlar Müdürlüğü’nde müzik, eğlence ve sanat programları yaptı. Bir Cumartesi Gecesi, Pazar Konseri,  Mehter Musıkisi, Meşk Zamanı, Asya’dan Müzikli Esintiler, Avrasya Sanat, Toy, Köprü, Bizden Sesler gibi programlarda ve yüzlerce müzik topluluğu konseri programında yapımcı-yönetmen olarak çalıştı. 2000 yılında Türkmenistan Devlet Başkanı Safarmurad Türkmenbaşı’na sunulan “Altın Asra Girerken Türkmenistan” adlı kitabı hazırladı. 2004-2009 tarihleri arasında Televizyon Dairesi Başkanlığı Yurt Dışı Yayınlar Müdürlüğü görevini yürüttü. TRT INT ve TRT TÜRK kanallarının yayınlarının iyileştirilmesine; Yurt dışında yaşayan Türkler ve Türk Dünyasıyla doğrudan ilgili özel programların hazırlanmasına çalıştı. Bu görevi sırasında Bosna’da, Srebzenitsa’da Sırpların yaptığı soykırımla ilgili olarak “Mavi Kelebeğin İzinde” adıyla 26 saat süren bir canlı yayının yapılmasına öncülük etti. 2018 yılında emekli oldu. Türk Ocakları, Avrasya Yazarlar Birliği, GÖKAY gibi sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Arkadaşlarıyla birlikte DTCF BİRLİK, Sinemasalı, Kuşlukta Yazarlar, Bala Kitap topluluklarını kurdu. Türk Dünyası’nın meselelerine, sanata, sinemaya, edebiyata, Mehmet Akif’e, halkbilime, zekâ oyunlarına, satranca ilgi duydu. Katıldığı ilmi toplantılarda bildiriler sundu; Makaleleri değişik dergi ve gazetelerde, örütbağ sitelerinde yayınlandı. Sanal ortamlarda çeşitli topluluklar ve bloglar kurdu. Altın Asra Girerken Türkmenistan, Çapandaz (Şair Ergeş Uçkun hakkında) , Kitab-ı Öküz (Edebiyatımızdaki öküz fıkraları)  ve Türk Zekâ Oyunları-1: Köçürme / Mangala adlı yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.Not: Aşağıdaki resimde elimde tuttuğum Berat'ta Ağacıkların soyu ile ilgili bilgiler var. Buna göre dedelerimiz İsfendiyar Beğ Vakfı'ndan debbağlık ve vekilharçlık ile salâ müezzinliği görevleri dolayısıyla dört akçe alıyorlarmış. Beratı köydeki (Kastamonu Budamış Köyü Kumara Kariyesi) eski evin bir odasında bir kutu içinde bulmuş ve yıllarca saklamıştım. Yıpranmış halini Tezhip Sanatçısı Kerime Özbek Hanım onardı, süsledi, çerçevelettirip bana hediye etti, sağ olsun. 


AİLEMİZİN GEÇMİŞTEKİ MEŞGULİYETLERİYLE İLGİLİ BERAT'IN METNİ

Kastamonu'da kâin İsfendiyâr Beğ Vakfından olmak üzere vazife-i mu'ayyene ile imâretinde tabbâhlık ve vekilharçlık ve yine vakf-ı mezkûrdan yevmi dört akçe vazife ile mü'ezzin-i salâ cihetlerinin mutasarrıfları Mehmed ve Hasan ibni Mehmed'den mümâileyh Mehmed'in oğlu Mustafa'yı ve Hasan'ın oğulları Mehmed ve Ahmed ve İzzet'i terk iderek müteâkiben vefatları vukû'ıyla mahlûllerinden ve evlâd-ı mümâileyhimden Mustafa'nın kablettevcih bilâveled fevtinden vekilharçlık cihetinin lüzumsuz cihetden olduğu cihetle ondan sarf-ı nazarla tabbâhlık cihetinin lede'l-imtihan ehliyeti nümayân olan evlâd-ı mümaileyhimden Mehmed'e ve müezzin-i salâ cihetinin de Ahmed'e tevcihi iş'ar-ı mahallî ve mahkeme-î evkafın i'lâmı üzerine makâm-ı nezaret-i evkâf-ı hümayûnumdan bi'l-tahlis ifâde kılınmağla mûcebince tevcih olunmak fermanım olmağın bin üç yüz otuz bir senesi rebiulevvelinin onbeşinci günü mûmaîleyhimâda işbu râfi'-i tevî'-i ref'î-i hümayûnum zide salâhu yedine mezkûr tabbahlık cihetiçün bu berât-ı hümâyunumu virdim ve buyurdum ki mûmaileyh sâlifü'z-zikr tabbâhlık cihetine vazife-i mu'ayyene-î mersûmesiyle binnefs edâ-yı hizmet itmek ve terk ü tekâsül ider ise ref'inden ahara virilmek şartıyla mutasarrıf ola. Tahriren filyevmülhâmis aşer minşehr-î rebiülahir, sene ihdâ ve selasin ve selase miete ve elf

Be mahruse-i Konstantiniyye

(Evkaf-ı Hümayûn Celilesine mahsus berat olduğuna dair mühür.)

Soyağacımız için bakınız: 
http://www.myheritage.com.tr/site-family-tree-276016221/kucukyildiz